Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
151 31.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
152 31.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 10 50 %
153 31.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
154 18.10.2018 Ajimov Farkhad Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 13 57 %
155 18.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 15 60 %
156 18.10.2018 Ajimov Farkhad Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
157 18.10.2018 S Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 9 45 %
158 18.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 14 70 %
159 18.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 10 50 %
160 18.10.2018 Sigaev Bawirjan Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
161 16.10.2018 Saburov Yusup Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
162 12.10.2018 Бисеналиева Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
163 12.10.2018 Бисеналиева Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 3 15 %
164 09.10.2018 Кайпанов Азамат Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
165 24.09.2018 uzakbaev zux Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 0 0 %
166 11.09.2018 Batirbaev Saparbay Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 7 28 %
167 04.09.2018 з с Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 12 60 %
168 17.08.2018 Batirbeav Saparbay Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 7 28 %
169 10.08.2018 +998915115533 Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 10 40 %
170 10.08.2018 Soxibov Farruh Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 10 50 %
171 10.08.2018 soxibov Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 6 30 %
172 04.08.2018 Qalbayeva Kamila English (Elementary) 3-Lektsiya 10 5 50 %
173 04.08.2018 Qalbayeva Kamila English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
174 04.08.2018 Qalbayeva Kamila English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
175 04.08.2018 Абдижапбарова Гаухар PKU: Pedagogik kadrlar ushun 3-Lektsiya 25 5 20 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.