Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1451 06.10.2015 Atabek Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 15 100 %
1452 06.10.2015 Ayjanova H Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 14 93 %
1453 06.10.2015 Нурланов А Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 14 93 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.