Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1276 06.10.2015 Samat Q Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 25 100 %
1277 06.10.2015 Aybek Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 16 16 100 %
1278 06.10.2015 test12 Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 16 0 0 %
1279 06.10.2015 Atabek Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 15 100 %
1280 06.10.2015 Ayjanova H Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 14 93 %
1281 06.10.2015 Нурланов А Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 15 14 93 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.