Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1201 13.10.2015 Rolan_k English (Elementary) 13-Lektsiya 10 4 40 %
1202 13.10.2015 Rolan_k English (Elementary) 17-Lektsiya 10 7 70 %
1203 13.10.2015 Rolan_k Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 16 64 %
1204 13.10.2015 Aybek (testing...) Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 25 100 %
1205 13.10.2015 Барно Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 15 75 %
1206 13.10.2015 Барно English (Elementary) 2-Lektsiya 10 7 70 %
1207 13.10.2015 Aygumis English (Elementary) 5-Lektsiya 10 7 70 %
1208 13.10.2015 Aygumis English (Elementary) 4-Lektsiya 10 9 90 %
1209 13.10.2015 Aygumis Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
1210 13.10.2015 Aygumis English (Elementary) 3-Lektsiya 10 8 80 %
1211 13.10.2015 Qoniratbaev Nurilla Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
1212 13.10.2015 Мансур English (Elementary) 8-Lektsiya 10 3 30 %
1213 13.10.2015 Cako English (Elementary) 14-Lektsiya 10 6 60 %
1214 13.10.2015 Kamilla Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 11 55 %
1215 13.10.2015 Джантугелова В Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
1216 13.10.2015 Джантугелова В Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 13 65 %
1217 13.10.2015 Джантугелова В English (Elementary) 12-Lektsiya 10 10 100 %
1218 13.10.2015 aygumis English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
1219 13.10.2015 Palimbetova Qamajay Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
1220 13.10.2015 aygumis English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
1221 12.10.2015 Мира Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 14 61 %
1222 12.10.2015 Sako English (Elementary) 26-Lektsiya 10 7 70 %
1223 12.10.2015 basimbetov Allabergen Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 12 60 %
1224 12.10.2015 basimbetov Allabergen Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 8 35 %
1225 12.10.2015 basimbetov Allabergen Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.